This actually makes sense to me now …

This actually makes sense to me now …